QlikView

The QlikView Business Discovery Platform

QlikView Business Discovery ถือเป็น เครื่องมือที่เพิ่มขีดความสามารถทางการวิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligence tool) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนาแนวคิดใหม่มาเชื่อมช่องว่างระหว่าง Traditional BI กับ Standalone office applications ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมีอิสระในการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว

Watch Product Tour Download Free Version

Understand your business in brand new ways by:

  • รวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในโปรแกรมเดียว
  • การตรวจสอบความสัมพันธ์กันของข้อมูล
  • Enabling social decision making through secure, real-time collaboration
  • Visualizing data with engaging, state-of-the-art graphics
  • Searching across all data—directly and indirectly
  • Interacting with dynamic apps, dashboards and analytics
  • Accessing, analyzing and capturing data from mobile devices

ความสามารถที่โดดเด่นของ QlikView

CONSOLIDATE

QlikView มีเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลมาใช้งานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลจาก SAP, SalesForce.com, Enterprise Applications หรือจะเป็นข้อมูลจาก Excel, XML, CSV format รวมไปถึงข้อมูลที่ถูกจัดการใน Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL , Data warehouse ก็สามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้ทันที ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการวิเคราะห์หาคำตอบในธุรกิจ


SEARCH ASSOCIATIVELY

Data Association เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่ง ที่ QlikView พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลทางธุรกิจให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ผู้ใช้จะได้ความรู้สึกในการใช้งาน QlikView เสมือนกับการ search หาข้อมูลผ่านทาง Google เพียงแค่พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา Data Association ก็จะทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่แม่นยำ รวมถึงยังแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการค้นหาและวิเคราะห์อีกด้วย นอกจากจะแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ความสัมพันธ์กันแล้ว Data Association สามารถขยายผลการค้นหาไปยังทุกๆ Dashboard ใน application ซึ่งผู้ใช้งานนอกจากจะได้คำตอบที่ต้องการแล้ว ยังได้รับประโยชน์จากการประมวลผลที่ให้มากกว่าเพียงมุมมองเดียวอันส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลเกิดได้หลายมุมมอง มีอิสระในการวางแผน ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลจะมีความซับซ้อนมากเพียงใดก็ตาม


VISUALIZE

ในเรื่องของ Visualize นั้น เป็นส่วนที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสนุกกับการใช้งาน ด้วยเวลาไม่กี่วินาที ข้อมูลที่ถูกประมวลผลด้วย QlikView ก็สามารถแสดงผลได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะผ่าน Sexy Charts , Table , graphs รวมถึงรูปแบบอื่นๆ หรือสร้างให้เป็น 2D , 3D , Zoom in , Zoom out ก็ไม่เป็นปัญหา เพียงแค่ผู้ใช้ “คลิก” QlikView ก็จะนำไปสู่รายละเอียดต่าง ๆ และสิ่งที่ผู้ใช้งานจะได้รับคือมุมมองใหม่ ที่ละเอียดมากขึ้น มีข้อมูลและมุมมองมากขึ้น โดยที่ใช้งานง่ายอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.